วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ                                                                                       เวลา  20  ชั่วโมง
รหัส-ชื่อรายวิชา    21102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
3.1      เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญ­หา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด   
 3.1 .1/3         ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
สาระสำคัญ
1.  การประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ทำได้สารสนเทศมีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้
                2.  ระดับของสารสนเทศแบ่งตามจำนวนคนที่ใช้ข้อมูล  สารสนเทศ  และอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกันได้เป็น  ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  และระดับองค์กร
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้
                      1.1  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
                      1.2  ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ
                      1.3  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                      1.4  การจัดการสารสนเทศ
                      1.5  ระดับของสารสนเทศ
                                1.5.1  ระดับบุคคล
                                1.5.2  ระดับกลุ่ม
                                1.5.3  ระดับองค์กร
2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
2.1  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการใช้อุปกรณ์
        เทคโนโลยีสารสนเทศ
                    2.2  กระบวนการคิด : การให้เหตุผล  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้
             การประยุกต์ใช้
3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
1.  ใบงานที่
2.  แผนภาพข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
                3.  แผนภาพการจำแนกประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มา
                4.  แผนภาพตัวอย่างประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
                5.  แผนภาพการจำแนกประเภทของสารสนเทศ
                6.  แผนภาพแสดงวิธีการประมวลผลแบบเชื่อมตรงและแบบกลุ่ม
                7.  แผนภาพตัวอย่างการจัดการสารสนเทศ
                8.  แผนภาพขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ
                9.  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนสนใจด้วยวิธีการต่าง ๆ
                10.  การตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมมาได้
                11.  แผนภาพแสดงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูล
                12.  การรวบรวมแฟ้มข้อมูลของนักเรียน
                13.  การจัดเรียงข้อมูลและการคำนวณ
                14.  รายงานที่นักเรียนร่วมกันทำ
                15.  การจัดเก็บ  การทำสำเนา  การแจกจ่าย  การสื่อสารข้อมูล  และการปรับปรุงข้อมูล
       ของนักเรียน
                16.  การจำแนกระดับของสารสนเทศ
                17.  แผนภาพแสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศระดับบุคคล
                18.  แผนภาพแสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม
                19.  แผนภาพแสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศระดับองค์กร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำแนกบัตรคำที่เป็นข้อมูลและไม่ใช่ข้อมูล  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อมูล  สังเกตข้อมูลดิบซึ่งเป็นแบบสอบถาม  สมุดบันทึกการขาดลามาสายของนักเรียน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด  วิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูอ่านให้ฟังเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถานการณ์การนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์  สถานการณ์การทำรายงาน  สถานการณ์การดูแลรักษาข้อมูล  สังเกตแผนภาพเกี่ยวกับบุคลากร  และเปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำว่า เอกภาพ  จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความหมายของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ความหมายของสารสนเทศ  ประเภทของสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูลและการคำนวณ  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เขียนสิ่งที่เป็นข้อมูลในแผนภาพแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้ได้มากที่สุด  แบ่งกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  แบ่งกลุ่มร่วมกันจำแนกประเภทของสารสนเทศลงในแผนภาพ   แบ่งกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างการประมวลผลแบบเชื่อมตรงและการประมวลผลแบบกลุ่ม  แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพยกตัวอย่างการจัดการสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ  แบ่งกลุ่มร่วมกันเลือกข้อมูลที่สนใจ แล้วรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  นำข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  ประมวลผลข้อมูล  รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  จัดเรียงข้อมูลและคำนวณ  ทำรายงาน  และดูแลรักษาข้อมูล  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน  จำแนกระดับของสารสนเทศจากแถบประโยคที่ครูติดไว้บนกระดาน เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดของระบบสารสนเทศระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  และระดับองค์กรแล้วนำเสนอ  หน้าชั้นเรียน
               4.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทำเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศและระดับสารสนเทศ  พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานและผลงานให้ดีขึ้น
                5.  ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้าทาย  และสรุปความรู้
6.  ให้นักเรียนทำใบงาน
ใบงานที่ 6  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
      เรื่อง  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
บันทึกผลการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
 บันทึกผลการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
มีการเชื่อมโยง
ให้เห็นเป็นภาพรวม  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
 บันทึกผลการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
 บันทึกผลการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
มีการเขียน
ขยายความและ
มีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
 บันทึกผลการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้  แต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ  เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
ใบงานที่ 7  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
     เรื่อง  ระดับของสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพ
สรุปความรู้
เกี่ยวกับระดับของสารสนเทศ
เขียนแผนภาพ
สรุปความรู้เกี่ยวกับระดับของสารสนเทศ
ได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
ให้  มีการเชื่อมโยงให้เป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น
เขียนแผนภาพ
สรุปความรู้เกี่ยวกับระดับของสารสนเทศ
ได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เขียนแผนภาพ
สรุปความรู้เกี่ยวกับระดับของสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
ให้  มีการเขียน
ขยายความและมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
เขียนแผนภาพ
สรุปความรู้
เกี่ยวกับระดับของสารสนเทศ ได้แต่
ไม่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดให้  เขียนตามข้อมูลที่อ่าน
ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรม  เก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ
                  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่สนใจ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ ตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่สนใจตามแบบ
ได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น
กิจกรรม  ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ร่วมกับผู้อื่นใน
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน
รวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติ
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ตามแบบที่ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น
กิจกรรม  เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลข้อมูล
                ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงรายละเอียดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น
กิจกรรม  รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล
ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล
รวบรวมเป็นแฟ้ม
ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล 
ตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่าง  โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล 
ตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม  จัดเรียงข้อมูลและคำนวณ
   ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณ
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณตามแบบ
ได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น
กิจกรรม  ทำรายงาน
  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ทำรายงาน
ทำรายงานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
ทำรายงานตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ทำรายงานตามแบบได้ถูกต้องมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ทำรายงานได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม  ดูแลรักษาข้อมูล
   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ดูแลรักษาข้อมูล
ดูแลรักษาข้อมูลร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้
ดูแลรักษาข้อมูลตามที่ตนเองคิดขึ้นมา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ดูแลรักษาข้อมูลตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง  โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ดูแลรักษาข้อมูลได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น