วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                             เวลา  10  ชั่วโมง
รหัส-ชื่อรายวิชา  21102   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
3.1      เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
             การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญ­หา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
             ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
ตัวชี้วัด   
 3.1 .1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
สาระสำคัญ
                1.  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก
                2.  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และช่วยตอบสนองความต้องการของสังคม
                3.  คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการแก้ปั­ญหา การสร้างงาน การสร้างความบันเทิง
การติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูล
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้
                      1.1  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
                                1.1.1  หน่วยรับเข้า
                                1.1.2  หน่วยประมวลผลกลาง
                                1.1.3  หน่วยความจำหลัก
                                1.1.4  หน่วยความจำรอง
                                1.1.5  หน่วยส่งออก
                      1.2  บทบาทของคอมพิวเตอร์
                      1.3  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
                                1.3.1  การแก้ปั­ญหา
                                1.3.2  การสร้างงาน
                                1.3.3  การสร้างความบันเทิง
                                1.3.4  การติดต่อสื่อสาร
                                1.3.5  การค้นหาข้อมูล
2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
                     2.1  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ
            ทักษะกระบวนการแก้ปั­ญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
                     2.2  กระบวนการคิด :  การให้เหตุผล  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  
            การประยุกต์ใช้  การประเมินค่า
3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
                 1.  ใบงานที่ 1, 2, 3 
                 2.  กิจกรรม   แสดงวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์
                 3.  กิจกรรม   ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงาน
                 4.  กิจกรรม   เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
                 5.  กิจกรรม   เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
                 6.  กิจกรรม   สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
                 7.  กิจกรรม   ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปั­ญหา
                 8.  กิจกรรม   ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน
                 9.  กิจกรรม   ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างความบันเทิง
                10.  กิจกรรม   เขียนแผนภาพแสดงการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสาร
                11.  กิจกรรม   ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                1.   ให้นักเรียนสังเกตคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด แผงวงจร แรม หน่วยความจำแบบแฟลช ภาพเด็กยืนดูผลสอบที่ป้ายประกาศ ภาพเด็กดูผลสอบในคอมพิวเตอร์ อ่านบทความบทเรียนออนไลน์ สังเกตบัตรคำเกี่ยวกับบริการอิเล็กทรอนิกส์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                2.  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์รับเข้าชนิดต่าง ๆ หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง หน่วยส่งออก บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการแก้ปั­ญหา การสร้างงาน การสร้างความบันเทิง การติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูล แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                3.  ให้นักเรียนแสดงวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงาน จับคู่บัตรคำเลือกใช้อุปกรณ์รับเข้าและหน่วยความจำรองให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เขียนแผนภาพแสดงลักษณะการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง แผนภาพความแตกต่างของรอมกับแรม แผนภาพผลสรุปความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของหน่วยส่งออกที่สำคัญ แผนภาพการใช้คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านสนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล แผนภาพการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสาร สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปั­ญหา ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน   ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างความบันเทิงและใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล 
                4.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานหรือภาระงานที่ทำว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
                5.  ให้นักเรียนร่วมกับตอบคำถามท้าทายและสรุปความรู้
                6.  ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1, 2, 3
การประเมินผล

ใบงานที่ 1 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
     เรื่อง  เขียนแผนภาพอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพและอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์

เขียนแผนภาพและอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้สัมพันธ์กัน
มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแตกต่างจาก
ตัวอย่างของครูและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น
เขียนแผนภาพและอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายแตกต่างจากที่ครูยกตัวอย่างและเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
เขียนแผนภาพและอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้สอดคล้องกัน
มีการขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มจากตัวอย่างของครู หรือดัดแปลงให้แตกต่างเล็กน้อย

เขียนแผนภาพและอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่สอดคล้องกัน และทำตามที่ครูยกตัวอย่างเท่านั้น

ใบงานที่ 2  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
      เรื่อง  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
สรุปความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ในแผนภาพ

สรุปความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ในแผนภาพ
ได้สัมพันธ์กัน
มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
สรุปความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ในแผนภาพได้
มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล

สรุปความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ในแผนภาพ
ได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการเขียน
ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
สรุปความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ในแผนภาพได้
แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ เขียนตามข้อมูล
ที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม

ใบงานที่ 3 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
     เรื่อง  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ลงในแผนภาพ

อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ลงในแผนภาพได้สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
 ลงในแผนภาพได้ มีการจำแนกข้อมูล หรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล

อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ลงในแผนภาพได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้มีการเขียน
ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ
ลงในแผนภาพได้ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ เขียนตามข้อมูลที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงาน
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ใช้คอมพิวเตอร์
ตามหลักการทำงาน

ใช้คอมพิวเตอร์
ตามหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปั­ญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้
ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบอย่าง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานตามแบบได้ถูกต้อง และมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานได้ตามแบบอย่าง หรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวันตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา เพื่อให้มีประสิทธิ
ภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง
โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวันตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตน
เองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ตามแบบอย่างหรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความ
ต้องการ
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความ
ต้องการร่วมกับ
ผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความ
ต้องการตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยที่ครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความ
ต้องการตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงได้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพแสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความ
ต้องการได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น
กิจกรรม สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถแก้ไขปั­ญหาในระหว่าง
การปฏิบัติตนได้
สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมตามที่ตนเองได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่างโดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง

สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง

สืบค้นเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ตามแบบอย่างหรือทำตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญ­หา
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ใช้คอมพิวเตอร์
ในการแก้ปัญ­หา

ใช้คอมพิวเตอร์
ในการแก้ปั­ญหาร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถแก้ไขปั­ญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปั­ญหาตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญ­หาตามแบบได้ถูกต้อง และมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปั­ญหาได้ตามแบบอย่างหรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน
  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ใช้คอมพิวเตอร์
ในการสร้างงาน

ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถแก้ไขปั­ญหา
ในระหว่างการปฏิบัติได้
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง
โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีครู หรือผู้อื่นแนะนำบ้าง

ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานได้ตามแบบอย่างหรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิง
  ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิง

ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างความบันเทิงร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถแก้ไขปั­ญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิงตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมา เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง
โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง

ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิงตามแบบได้ถูกต้อง และมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง

ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิงได้ตามแบบอย่างหรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม เขียนแผนภาพการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสาร
ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
เขียนแผนภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสาร

เขียนแผนภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถแก้ปั­ญหาในระหว่างการปฏิบัติได้

เขียนแผนภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารตามแบบได้ถูกต้องและมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
เขียนแผนภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารได้ตามแบบอย่างหรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น

กิจกรรม ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
 ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล

ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถแก้ไขปั­ญหาในระหว่างการปฏิบัติได้
ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลตามที่ตนเองได้คิดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบบอย่าง

ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลตามแบบได้ถูกต้อง และมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีครูหรือผู้อื่นแนะนำบ้าง
ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลได้ตามแบบอย่าง หรือตามที่ครูแนะนำเท่านั้น