วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน่วยการเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  เวลา  8  ชั่วโมง
รหัส-ชื่อรายวิชา    21102  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ1       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้
3.1      เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญ­หา การทำงาน และอาชีพอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด   
 3.1 .1/2         อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการทำงาน  การดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ  สนับสนุน  และส่งเสริมให้การบริการกว้างขวางขึ้น  ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มีผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  การเรียน
การสอน  สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย  อุตสาหกรรม  และความคิดสร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้
                      1.1  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                1.1.1  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
                                1.1.2  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น
                                1.1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
                                1.1.4  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
                1.2  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                1.2.1  ด้านคุณภาพชีวิต
                                1.2.2  ด้านสังคม
                                1.2.3  ด้านการเรียนการสอน
                                1.2.4  ด้านสิ่งแวดล้อม
                                1.2.5  ด้านความปลอดภัย
                                1.2.6  ด้านอุตสาหกรรม
                                1.2.7  ด้านความคิดสร้างสรรค์
2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
                      2.1  ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกัน
                      2.2  กระบวนการคิด : การให้เหตุผล  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสรุปความรู้
                                                                 การประยุกต์ใช้
3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน
ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)
1.  ใบงานที่
2.  แผนภาพความคิดแสดงลักษณะสำคัญ­ของเทคโนโลยี
3.  แผนภาพความคิดแสดงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต
4.  สมุดภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสังคม
5.  ชิ้นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง
6.  การแสดงบทบาทสมมุติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและ
      ความปลอดภัย
7.  แผนภาพความคิดแสดงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม
8.  ผลงานการใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์นำเสนอลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ให้นักเรียนตอบคำถามท้าทาย วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ดูวิดีโอเทป (วีซีดีหรือบทความ) เกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น และยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลงในแผนภาพ
                2.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
                3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหาความรู้  ค้นหาข่าวเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสังคมจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตจัดทำเป็นสมุดภาพ สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความปลอดภัย ออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม และให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
                4.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินชิ้นงานและภาระงานที่ทำ
                5.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
                6.  ให้นักเรียนทำใบงานที่
การประเมินผล
ใบงานที่ 5  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
                     เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
อภิปรายลักษณะสำคัญ­ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล

อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการเขียน
ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย

อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ เขียนตามข้อมูลที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม


ใบงานที่ 6  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
                     เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
4
(10  คะแนน)
3
(9  คะแนน)
2
(7-8  คะแนน)
1
(5-6  คะแนน)
อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวม
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น
อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการจำแนกข้อมูลหรืออธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล

อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ มีการเขียน
ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย

อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดให้ เขียนตามข้อมูลที่อ่าน ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น